Adatkezelési nyilatkozat

Tájékoztatás és szabályzat a Krajcsó Nelli által üzemeltetett mindfulnesstreningek.hu honlappal illetve MBSR tréningekkel kapcsolatos adatkezelésről

 

Krajcsó Nelli egyéni vállalkozó (székhely: 1071 Budapest Damjanich utca 26/B, III/6.; “Adatkezelő“) az Ön személyes adatai Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatban a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatja Önt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) 13. cikkében foglaltak szerint.

  1. Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre, adattovábbítások:

1.1       Email küldése weboldalon keresztül

 

Amennyiben Ön az Adatkezelő www.mindfulnesstreningek.hu honlapját felkeresi és részünkre a honlapon található felületen keresztül emailt küld, az Adatkezelő az Ön alábbi adatait kezeli:

név, e-mail cím, az email szövegében esetlegesen Ön által megadott személyes adatok

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése), figyelemmel arra, hogy a weboldal használatával Ön az Adatkezelő weboldalának jogi feltételeit elfogadja. A weboldalra vonatkozó felhasználási feltételek elérhetőek a mindfulnesstreningek.hu honlapon. Amennyiben nem adja meg email címét (nem kívánja személyes adatai kezelését), akkor nem fogunk tudni válaszolni Önnek.

Jelen pont szerinti adatait a jelen pont szerinti célból addig kezeljük, amíg az az Önnel való kommunikációhoz (kérdése megválaszolásához, a kapcsolattartáshoz) szükséges.

Jelen pont szerinti adataihoz az Adatkezelő ügyvezetője és kijelölt ügyintézői férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő nem végez profilozást és automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

Személyes adatait nem továbbítjuk más részére, azok EGT-n kívülre továbbítására nem kerül sor.

 

1.2       „Sütik” („cookie”-k) használata

Amennyiben Ön az Adatkezelő fenti honlapját felkeresi, az Adatkezelő az Ön alábbi adatait kezeli:

IP cím

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja), figyelemmel arra, hogy a weboldal használatával Ön hozzájárul a cookie-k süti szabályzat szerinti használatához. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a browser-ét átállíthatja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő nem végez profilozást és automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

A sütik használatával kapcsolatos részletes tájékoztatónk elérhető itt:

https://mindfulnesstreningek.hu/cookie-szabalyzat/

Személyes adatait nem továbbítjuk más részére, azok EGT-n (Magyarországon) kívülre továbbítására nem kerül sor.

1.3       Hírlevél

Amennyiben Ön ahhoz hozzájárul, úgy az Adatkezelő az Ön önkéntes hozzájárulása alapján az Ön alábbi adatait kezeli hírlevél küldésével összefüggésben:

név; e-mail cím

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. Az Ön hozzájárulása nem feltétele annak, hogy az Adatkezelővel szerződést kössön vagy az Adatkezelőtől szolgáltatást rendeljen. Az Ön jelen pont szerinti hozzájárulása bármikor, díjmentesen visszavonható az alábbi elérhetőségek bármelyikén: nelli.krajcso@gmail.com. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Jelen pont szerinti adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz az Adatkezelő és az Adatkezelő részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

1.5       MBSR tréningre történő regisztráció vagy előregisztráció

Amennyiben Ön az Adatkezelő MBSR tréningjeire regisztrál vagy előregisztrál, úgy ezzel összefüggésben az Adatkezelő az alábbi adatait kezeli:

név; e-mail cím, lakcím, telefon, anyja neve, születési idő, jelentkezési nyomtatványon megadott egyéb adatok

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) (“szerződés teljesítése“) illetve c) pontja (“jogi kötelezettség teljesítése“), figyelemmel arra, hogy a regisztrációval Ön és az Adatkezelő között szerződés jön létre, a szerződés teljesítésével összefüggésben pedig az Adatkezelőt adó- illetve számviteli kötelezettségek terhelik.

Jelen pont szerinti adatait a szerződés teljesítését követő 5 évig, az Adatkezelő adójogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében az adójogi elévülésig (annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni), azaz legfeljebb 7 évig, az Adatkezelő számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat pedig legfeljebb 8 évig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz az Adatkezelő és az Adatkezelő részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

1.6       MBSR tréningeken való részvétel

Amennyiben Ön az Adatkezelő MBSR tréningjén részt vesz, úgy az Adatkezelő az Ön önkéntes hozzájárulása alapján az Ön alábbi adatait kezeli a tréninggel összefüggésben:

név; az Ön hogylétével kapcsolatos információk

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. Az Ön jelen pont szerinti hozzájárulása bármikor, díjmentesen visszavonható az alábbi elérhetőségek bármelyikén: nelli.krajcso@gmail.com. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a jelen pont szerinti adatkezelés a GDPR 9. cikke szerinti különleges adatokat is érinthet, így a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján a jelen pont szerinti hozzájárulás kifejezetten kiterjed ezen adatok körére is.

Jelen pont szerinti adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Személyes adatait nem továbbítjuk más részére, azok EGT-n (Magyarországon) kívülre továbbítására nem kerül sor.

1.7       MBSR táborokra, elvonulásokra való regisztráció

 

Amennyiben Ön az Adatkezelő MBSR tréningjeire regisztrál, úgy ezzel összefüggésben az Adatkezelő az alábbi adatait kezeli:

név; e-mail cím, lakcím, telefon, anyja neve, születési idő, jelentkezési nyomtatványon megadott egyéb adatok

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) (“szerződés teljesítése“) illetve c) pontja (“jogi kötelezettség teljesítése“), figyelemmel arra, hogy a regisztrációval Ön és az Adatkezelő között szerződés jön létre, a szerződés teljesítésével összefüggésben pedig az Adatkezelőt adó- illetve számviteli kötelezettségek terhelik.

Jelen pont szerinti adatait a szerződés teljesítését követő 5 évig, az Adatkezelő adójogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében az adójogi elévülésig (annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni), azaz legfeljebb 7 évig, az Adatkezelő számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat pedig legfeljebb 8 évig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz az Adatkezelő és az Adatkezelő részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

1.8       MBSR táborokban, elvonulásokon való részvétel

 

Amennyiben Ön az Adatkezelő MBSR tréningjén részt vesz, úgy az Adatkezelő az Ön önkéntes hozzájárulása alapján az Ön alábbi adatait kezeli a tréninggel összefüggésben:

név; az Ön hogylétével kapcsolatos információk

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. Az Ön jelen pont szerinti hozzájárulása bármikor, díjmentesen visszavonható az alábbi elérhetőségek bármelyikén: nelli.krajcso@gmail.com. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a jelen pont szerinti adatkezelés a GDPR 9. cikke szerinti különleges adatokat is érinthet, így a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján a jelen pont szerinti hozzájárulás kifejezetten kiterjed ezen adatok körére is.

Jelen pont szerinti adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Személyes adatait nem továbbítjuk más részére, azok EGT-n (Magyarországon) kívülre továbbítására nem kerül sor.

  1. Az adatkezelő:

Az Ön fent meghatározott személyes adatai kezelője (adatkezelő): az Adatkezelő.

 

Név Székhely Tevékenység
MailChimp – The Rocket Science Group LLC 675 Ponce de Leon Avenue NE

Suite 5000

Atlanta, GA 30308

United States

Hírlevél-küldés
az Adatkezelő szerződött partnerei, önkéntesei  

 

MBSR táborok, elvonulások lebonyolításában való közreműködés
Google Inc. Mountain View

1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States

Google Analytics adatok feldolgozása

Google Drive dokumentumok tárolása

Adatkezelő levelezéseinek tárolása a Gmailben

Automattic Inc – WordPress.com 60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

United States of America

mindfulnesstreningek.hu oldalra érkező megjegyzések tárolása

                                                                                                                                                      

  1. Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

A személyes adatait az Adatkezelő székhelyén (1071 Budapest, Damjanich utca 26/B. III/6.) papíralapon, illetve az Adatkezelő által alkalmazott informatikai rendszerekben tároljuk az Adatkezelő székhelyén található szerverein, illetve felhőalapú háttértárakban.

Az Adatkezelő megtesz minden észszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében.

A személyes adatok tárolásának IT biztonsági leírása, az adatbiztonság érdekében tett technikai és szervezési intézkedések:

Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságát többek között oly módon biztosítja, hogy IT rendszerét folyamatosan karbantartott tűzfallal, vírusirtóval és spam szűrővel biztosított védelemmel látja el, elektronikus eszközeit jelszóval védi, az egyes személyes adatokhoz való hozzáférést pedig csak azon munkavállalók vagy adatfeldolgozók részére biztosítja, akiknek arra szüksége van az adott tevékenység ellátásához.

 

  1. Az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok (érintetti jogok):

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg:

a) hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

b) helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

c) törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása és Ön azt visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A jelen c) pont szerinti fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben (i) az a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőrealkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy (ii) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

d) adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

e) a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk): az Adatkezelő késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön fenti a)-d) pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A tájékoztatás ingyenes. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: i) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a fenti b)-d) pontban foglaltakról (azaz valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról), akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Adatkezelő Önt kérésére tájékoztatja e címzettekről.

f) panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk):Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu).

g) bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk):Ön bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. Az Adatkezelővelszembeni eljárást az Adatkezelőtevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

h) adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk):az adathordozhatósághoz való jog akkor illeti meg Önt, ha az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontja, azaz az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése. Ebben az esetben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Adatkezelő ezt akadályozná. Ön jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Adatkezelőtől a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

  1. Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi módokon és személytől:

 

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatás Krajcsó Nellitől kérhető levélben (1071 Budapest, Damjanich utca 26/B) vagy emailben (nelli@slowbudapest.com). Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, amiről jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben szóbeli tájékoztatást kér (pl. telefonon), az Adatkezelő részére igazolnia kell a személyazonosságát. A fent meghatározott jogai gyakorlása esetén szintén Krajcsó Nellivel kell felvennie a kapcsolatot.

Hatályos: 2018. május 25.napjától